Ο όμιλος Profarm με πρωταρχικό στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες του φαρμακείου εξασφαλίζει καθημερινά την επάρκεια φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων.
 

Με γνώμονα τη διασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών, θέτοντας σε πρώτη προτεραιότητα την υγεία των σύγχρονων καταναλωτών, η Διοίκηση της ΠΡΟΦΑΡΜ δεσμεύεται για την εφαρμογή Ενιαίου Συστήματος, Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2015, ΕΝ ISO 14001:2015 καθώς και των εκάστοτε επίκαιρων κανόνων Ορθής Αποθήκευσης και Διακίνησης (GSP's και GDP'S).

Η εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας αντικατοπτρίζει πλήρως τη λειτουργία της Εταιρείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε Ελληνικές και Κοινοτικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, αποσκοπώντας στη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας μας, με κάθε σεβασμό για τον πελάτη, το προσωπικό, κάθε άλλο εμπλεκόμενο μέρος και το περιβάλλον.

 

 

Στο πλαίσιο αυτό, θέτονται στόχοι απόδοσης και δείκτες παρακολούθησης του βαθμού επίτευξής τους, οι οποίοι ανασκοπούνται, ώστε να διασφαλίζεται:

• Η κατανόηση των αναγκών υφιστάμενων και δυνητικών πελατών μας και η ευθυγράμμιση της στοχοθεσίας της μας με τις προσδοκίες αυτών.

• Η διαρκής κατάρτιση του προσωπικού μας και η αναγνώριση των ανθρώπων μας στην αλυσίδα προστιθέμενης αξίας και διαρκούς βελτίωσης της λειτουργίας της εταιρείας μας.

• Η παροχή σύγχρονου εξοπλισμού και συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον, στους ανθρώπους μας.

• Η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με εκτεταμένο δίκτυο αξιολογημένων συνεργατών και προμηθευτών, μέσω της ανταλλαγής γνώσεως και καλών πρακτικών.

• Η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων και εξοπλισμού για τη διάθεση υψηλού επιπέδου ποιοτικών υπηρεσιών διακίνησης κατάλληλων και ασφαλών προϊόντων.

• Πρόληψη της ρύπανσης με τη διαρκή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία μας

• Η διαρκής βελτίωση των διεργασιών της εταιρίας μας, μέσω της διαχείρισης κινδύνων αλλά και ευκαιριών όπως αυτές διαπιστώνονται από την παρακολούθηση της αγοράς και των εξελίξεων της.

                   

pist.png
pist2.png
pistyp.png
pist.png